Tập tin : monrovia_area_tpc_96.jpg
Bản đồ-Monrovia-monrovia_area_tpc_96.jpg
1996x1381 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu