Tập tin : tlc_mo99.jpg
Bản đồ-Monrovia-tlc_mo99.jpg
960x564 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Monrovia
Quyền tác giả : www.tlcafrica.com