Tập tin : blank-location-map-of-11s50-43e25.jpg
Bản đồ-Moroni-blank-location-map-of-11s50-43e25.jpg
850x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Moroni
Quyền tác giả : maps.maphill.com