Tập tin : south-america-map.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-south-america-map.gif
600x750 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : geology.com