Tập tin : samera.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-samera.gif
550x682 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com