Tập tin : south-america-map.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-south-america-map.gif
440x661 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.yourchildlearns.com