Tập tin : south_america_west.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-south_america_west.gif
984x1380 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.mapability.com