Tập tin : map-of-south-america-720.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-map-of-south-america-720.gif
720x1110 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.map-of-south-america.us