Tập tin : gab_s_amer_2p_f.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-gab_s_amer_2p_f.jpg
285x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : media.maps.com