Tập tin : South-America.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-South-America.gif
576x856 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : starling.rinet.ru