Tập tin : countries.png
Bản đồ-Nam Mỹ-countries.png
300x265 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net