Tập tin : MapSouthAmerica.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-MapSouthAmerica.gif
501x555 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com