Tập tin : PI_downtownMap.jpg
Bản đồ-Nassau-PI_downtownMap.jpg
1130x510 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : www.fox1966.org