Tập tin : NP1.gif
Bản đồ-Nassau-NP1.gif
1246x609 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : www.the-bahama-islands.com