Tập tin : 299_w.gif
Bản đồ-Nassau-299_w.gif
700x827 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : www.vacationstogo.com