Tập tin : Niger-River-map.jpg
Bản đồ-Niamey-Niger-River-map.jpg
570x450 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Niamey
Quyền tác giả : images.sim.org