Tập tin : niger_2000_pol.jpg
Bản đồ-Niamey-niger_2000_pol.jpg
1176x1445 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Niamey
Quyền tác giả : www.worldportsource.com