Tập tin : Niamey-City-Map.jpg
Bản đồ-Niamey-Niamey-City-Map.jpg
485x450 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Niamey
Quyền tác giả : mappery.com