Tập tin : NC_Map.jpg
Bản đồ-Nouvelle-Calédonie-NC_Map.jpg
365x283 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nouvelle-Calédonie
Quyền tác giả : www.holidayswithkids.com.au