Tập tin : nc_map.jpg
Bản đồ-Nouvelle-Calédonie-nc_map.jpg
968x669 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nouvelle-Calédonie
Quyền tác giả : www.weltrekordreise.ch