Tập tin : Port-au-Prince_Central_Map_Haiti_2.jpg
Bản đồ-Port-au-Prince-Port-au-Prince_Central_Map_Haiti_2.jpg
1699x2800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Port-au-Prince
Quyền tác giả : www.zonu.com