Tập tin : quake2010Haiti.jpg
Bản đồ-Port-au-Prince-quake2010Haiti.jpg
640x480 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Port-au-Prince
Quyền tác giả : www.drgeorgepc.com