Tập tin : Haiti+Map.jpg
Bản đồ-Port-au-Prince-Haiti+Map.jpg
875x662 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Port-au-Prince
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com