Tập tin : _47320896_100129.jpg
Bản đồ-Port-au-Prince-_47320896_100129.jpg
511x766 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Port-au-Prince
Quyền tác giả : news.bbc.co.uk