Tập tin : map-praga01.jpg
Bản đồ-Praha-map-praga01.jpg
922x666 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Praha
Quyền tác giả : www.prague-hotel-prague.net