Tập tin : Luzgoogle3.gif
Bản đồ-Praia-Luzgoogle3.gif
464x555 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Praia
Quyền tác giả : www.macpherson-neil.co.uk