Tập tin : 40@2x.png
Bản đồ-Sân bay Aarhus-40@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Aarhus
Quyền tác giả : tiles1.flightstats.com