Tập tin : bah-bahrain-international-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Bahrain-bah-bahrain-international-airport.jpg
728x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Bahrain
Quyền tác giả : www.worldatlas.com