Tập tin : 2000px-Bahrain_adm_location_map.svg.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Bahrain-2000px-Bahrain_adm_location_map.svg.png
2000x2902 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Bahrain
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org