Tập tin : flaing.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Jeju-flaing.jpg
978x583 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Jeju
Quyền tác giả : 2017.iccas.org