Tập tin : 66@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kinshasa-66@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kinshasa
Quyền tác giả : tiles4.flightstats.com