Tập tin : rop-rota-international-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-rop-rota-international-airport.jpg
728x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : www.worldatlas.com