Tập tin : pibhmc_bathy_5m_rota.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-pibhmc_bathy_5m_rota.png
642x482 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : www.pacioos.hawaii.edu