Tập tin : 61@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Zamboanga-61@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Zamboanga
Quyền tác giả : tiles2.flightstats.com