Tập tin : DK.png
Bản đồ-Sân bay Aarhus-DK.png
839x953 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Aarhus
Quyền tác giả : digitalsoilmapping.org