Tập tin : Godthab-Airport-Nuuk.10.gif
Bản đồ-Sân bay Nuuk-Godthab-Airport-Nuuk.10.gif
600x371 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : w0.fast-meteo.com