Tập tin : cyfb-bgsf.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-cyfb-bgsf.jpg
1070x654 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : xpda.com