Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Bahrain-map.jpg
783x394 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Bahrain
Quyền tác giả : travelamusement.com