Tập tin : MVD.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Carrasco-MVD.png
580x270 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Carrasco
Quyền tác giả : img.rentalsynergy.com