Tập tin : pdx.gif
Bản đồ-Sân bay quốc tế Gregorio Luperón-pdx.gif
1754x841 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Gregorio Luperón
Quyền tác giả : www.simairline.net