Tập tin : POP_Cofresi_Plan1.aspx?width=1296&height=&ext=.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Gregorio Luperón-POP_Cofresi_Plan1.aspx?width=1296&height=&ext=.jpg
1296x839 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Gregorio Luperón
Quyền tác giả : wcm.transat.com