Tập tin : tra01.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Jeju-tra01.png
885x302 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Jeju
Quyền tác giả : www.ams12.org