Tập tin : 50@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Jeju-50@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Jeju
Quyền tác giả : tiles4.flightstats.com