Tập tin : N%27djili_International_Airport_Kinshasa.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kinshasa-N%27djili_International_Airport_Kinshasa.jpg
800x535 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kinshasa
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org