Tập tin : 65@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kinshasa-65@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kinshasa
Quyền tác giả : tiles3.flightstats.com