Tập tin : 49@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Malta-49@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Malta
Quyền tác giả : tiles3.flightstats.com