Tập tin : Mata-Veri.12.gif
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-Mata-Veri.12.gif
600x371 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : www.surf-forecast.com