Tập tin : IPC.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-IPC.png
580x270 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : img.rentalsynergy.com