Tập tin : 123.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Murtala Muhammed-123.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Murtala Muhammed
Quyền tác giả : tiles.windy.com