Tập tin : 649-915x498.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Paphos-649-915x498.jpg
915x498 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Paphos
Quyền tác giả : life-globe.com